Algemene Voorwaarden

Art. 1 - Definities

Kermethe: Gilbert Vanoppen, Verbindingsweg 22, 3510 Kermt-Hasselt (België) – BTW BE 884.135.796 – tel. 0032 (0)477 89 01 69, e-mail kermethe@skynet.be

Webshop: de virtuele winkel van Kermethe die zich op url www.kermethe.be op het internet bevindt.

Product: dit zijn de goederen die te koop aangeboden worden in de webshop, met name ringfardes & pvc inlegbladen en hoesjes voor verzamelaars, postkaarten en andere verzamelobjecten...

Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en één of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 - Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW en exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving op de site, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Kermethe behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de prijslijsten en de eigenschappen van haar aanbod te wijzigen.

Art. 3 - Toepassing algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Kermethe en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
Kermethe behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of er wijzigingen aangebracht werden.

Art. 4 - Bestelling via webshop en e-bevestiging

De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een bestelbevestiging (verder e-bevestiging genoemd) met daarin het totaalbedrag voor de aangekochte producten, maar exclusief de te betalen kosten. Deze laatste worden door Kermethe in een aparte mail meegedeeld, samen met de nodige betaalgegevens. Dit omdat de verzendingskosten volledig afhankelijk zijn van het gewicht van de volledige verpakking (Bpost/Bpack en PostNL) of van de afmetingen van het pak (Mondial Relay), en dus verschillen van bestelling tot bestelling. Kermethe rekent bovenop de verzendingskosten 2,00 euro verpakkingskosten aan per bestelling. Deze worden ook vermeld in de mailafrekening.

De e-bevestiging maakt de koop nog niet definitief. Dit gebeurt slechts nadat Kermethe de betaling met betrekking tot de bestelde producten en de kosten ontvangen heeft.

Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord zijn van de ouders/voogd.

Art. 5 - Betaling

De betaling gebeurt contact bij afhaling of via vooruitbetaling per bankoverschrijving op de volgende rekening:
       Fortis Bank 235-0256444-85
       IBAN: BE89 2350 2564 4485
       BIC: GEBABEBB

De producten worden opgestuurd nadat het totaalbedrag (aankoopbedrag + kosten verzending en verpakking) op bovenstaande bankrekening werd ontvangen.

Door de betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Kermethe.

Art. 6 - Aflevering van de bestelde producten

Na ontvangst van de betaling (bij verzending) worden de producten binnen de 3 werkdagen opgestuurd  naar het in de bestelling opgegeven adres van de koper. De bestellingen gebeuren in België door Bpost/Bpack, Kiala of Mondial Relay, in het buitenland door PostNL, Kiala of Mondial Relay.
Indien sommige goederen niet leverbaar zijn, zal Kermethe de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Kermethe heeft het recht om een besteld product te vervangen door een ander equivalent product indien het gaat om een nieuwe versie van hetzelfde product, of het product dat de opvolger is van een product dat niet meer verkrijgbaar is.

Indien de klant kiest voor afhaling van zijn bestelling, wordt het verschuldigde bedrag (uiteraard zonder verzendings- en andere kosten) ter plaatse contant betaald. Afhaling is alleen mogelijk na afspraak met dhr. Gilbert Vanoppen.

Art. 7 - Terugname

Omruiling van producten is ALTIJD mogelijk onder de volgende gelijktijdig vervulde voorwaarden:

    het product vertoont een fabricagefout

    het product werd aankocht in de webshop van Kermethe
    het product wordt teruggestuurd binnen de 14 dagen na ontvangst door de koper


Omruiling van verkeerd bestelde producten is ENKEL mogelijk na voorafgaande afspraak met dhr. Gilbert Vanoppen, en waarbij de klant zelf de retourkosten en de nieuwe verzendingskosten volledig ten laste neemt.

Art. 8 - Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die vallen onder de wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan de gebruiker om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. De wet verstaat onder "gebruiker": elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verkrijgt of gebruikt. U geniet dus niet van dit verzakingsrecht indien u voor beroepsdoeleinden producten koopt van Kermethe.
Deze verzaking zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via aangetekende zending zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan Kermethe t.a.v. dhr. Gilbert Vanoppen, Verbindingsweg 22, 3510 Kermt, en op voorwaarde dat de koopwaar zich bevindt in de originele verpakking, ze volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Kermethe zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.
Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, zal de verbruiker binnen de 7 dagen volgend op de verzending van zijn aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Kermethe. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In uw eigen belang raden we u aan het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres vermeld in artikel 1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en de factuur.
Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de transportkosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aangetekend verzakingsschrijven.

Art. 9 - Garantie

Kermethe garandeert de kwaliteit en de bruikbaarheid van de door haar geleverde producten. Deze garantie geldt niet ingeval het gebrek te wijten is aan nalatigheid of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.

Art. 10 - Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. Onze producten zijn vervaardigd uit zuurvrij pvc of zuurvrij polypropyleen. Kermethe is niet aansprakelijk voor de uit het gebruik voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor verzameldocumenten van de koper (bv. het kleverig worden van postkaarten in de hoezen door te hoge luchtvochtigheid in de bewaarruimte, door te warme bewaring, door te weinig verluchting van de kaarten enz …).

De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: ingeval van vergissing in deze gegevens kan Kermethe niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren.

Kermethe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van de leveringstermijn door de postbedrijven of Kiala. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Art. 11 - Betwistingen

Eventuele klachten dienen door de koper schriftelijk en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Kermethe.

Alle betwistingen over de uitvoering of de interpretatie van het huidige contract behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. De verkoper zal nochtans aan deze bevoegdheidskeuze kunnen verzaken en indien hij dit verkiest, mogen dagvaarden voor de volgens het gemeen recht bevoegde rechtbank.

Art. 12 – Bewijsmiddelen

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Art. 13 - Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens ten allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.