Algemene voorwaarden

1. Algemeenheden: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze verkopen of leveringen uitsluiten aan onderstaande voorwaarden, ongeacht de voorwaarden van de koper.
2. Prijzen: Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen, port en heffingen.
3. Bestellingen: Mondelinge bestellingen worden pas definitief aanvaard na schriftelijke bevestiging. Alle schriftelijke bevestigingen van bestellingen die reeds per fax, email of welk medium ook doorgestuurd werden, en die niet duidelijk ernaar refereren, zullen als nieuwe bestelling beschouwd worden. Bestellingen die opgenomen werden door onze vertegenwoordigers zijn bindend, tenzij er binnen de tien dagen protest volgt van onzentwege.
4. Leveringstermijn: Leveringstermijnen voorzien op de bestelbon gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn.
5. Levering/Port: Alle vervoer geschiedt op de wijze en met de middelen door ons bepaald. De goederen reizen op risico van de koper, onafgezien de wijze van levering. Bij schade aan de colli dient de koper onder voorbehoud af te tekenen op de leveringsborderel. Franco levering binnen België vanaf €750 exclusief BTW, bij bestellingen kleiner dan €750 worden er automatisch portkosten aangerekend. Leveringen buiten België zijn ex works.
6. Annulatie: ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant, heeft Asian@ de keuze tussen de gedwongen uitvoering van de overeenkomst en de ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper. In dit laatste geval zal de koper gehouden zijn tot de betaling van de onderstaande forfaitaire schadeloosstelling, gelijk aan 50% van de verkoopprijs. Asian@ behoudt zich evenwel het recht voor om de werkelijk schade (kosten en winstbeding) te bewijzen indien deze hoger zou zijn dan deze forfaitaire schadeloosstelling.
7. Klachten - Garantie - Aansprakelijkheid: Eventuele klachten aangaande gebreken dienen ten laatste 8 dagen na de levering schriftelijk te worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de klacht. Ieder door Asian@ vastgesteld gebrek kan niet verder reiken dan het eenvoudig vervangen van de gebrekkig erkende goederen, met uitsluiting van elke schadevergoeding. Kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal enz., kunnen voorkomen. Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn Asian@ voorbehouden.
8. Eigendomsrecht: Geleverde goederen blijven eigendom van Asian@ tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en de bijhorigheden, zelfs wanneer de geleverde goederen werden doorverkocht aan derden.
9. Betaling: Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hulste, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de acht dagen na verzending van de factuur. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de klant worden toegepast. Elke factuur, die geheel of gedeeltelijk niet betaald zou zijn op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 15% per jaar vanaf de vervaldag. Daarnaast zal – bij gebreke aan volledige betaling binnen de vijf dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling – de factuur nog verhoogd worden met een schadebeding van 15% met een minimum van €65 en met een maximum van €2000, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering. Het niet betalen van onze facturen brengt met zich mee dat alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden door en geeft Asian@ het recht om alle lopende bestellingen te annuleren of op te schorten.
10. Bevoegdheden: Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.
11. Toepasselijk recht: enkel de Belgische wet is van toepassing op onze contracten.
Deze verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 08/01/2020. Zij annuleren en vervangen alle vorige.

Afdrukken